1. Home
 2. |
 3. Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, en hechten veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij u precies uit welke persoonsgegevens wij inventariseren, wat wij daarmee doen en wat uw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn.

Contactgegevens:
Wij zijn een marktonderzoeksbureau
Markerkant 14 1
1314 AP Almere
036 531 4604
info@mcm-research.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken in de meeste gevallen de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en locatie gegevens bij uw bezoek aan onze website.
MCM verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Waarom er persoonsgegevens worden verwerkt

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft dat natuurlijk een reden. Wij verwerken uw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van u gekregen om ze te verwerken;
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
 • U heeft de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over uw gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.
Het kan zijn dat door de aard van de adviesvraag of casus bijzondere persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt. Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons bekend hebt gemaakt en enkel voor het doel waarvoor u ze bekend maakte aan ons of wanneer u toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mcm-research.com. Dan verwijderen wij deze informatie.

Dit gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet verstrekt
U heeft geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met ons te delen. Wij kunnen echter onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die wij gebruiken om een overeenkomst met u te sluiten.
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Nieuwsbrief
Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief geeft u ons toestemming om uw e-mailadres te gebruiken om de nieuwsbrief naar u te verzenden. Om er echt zeker van te zijn dat u zich wilde inschrijven voor de nieuwsbrief, vragen we u na inschrijving even te bevestigen dat u zich inschrijft. U kunt zich overigens op elk gewenst moment uitschrijven van de nieuwsbrief.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MCM verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
MCM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MCM) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MCM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Zolang uw gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van onze dienstverlening zullen wij deze bewaren. Wanneer onze dienstverlening is afgerond bewaren we de gegevens maximaal 36 maanden. Dit doen wij vanwege de aard van de dienstverlening.
Wat betreft factuurgegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijn. Andere persoonsgegevens verwijderen we drie maanden nadat u de toestemming heeft ingetrokken. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
MCM verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MCM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MCM gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, uw gebruiksgemak en advertenties. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan uzelf of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken u een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vragen we u de pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. U kunt hiervoor de KopieID app gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten en wij zullen ons best doen om er samen met u uit te komen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe dit moet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MCM neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mcm-research.com.